Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (2024)

Delen op:

Volg ons op:

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (7)Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (8)Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (9)

Theanine is een aminozuur die we vinden in de meeste groene theesoorten en in sommige soorten schimmels. Met theanine wordt hoofdzakelijk L-Theanine bedoeld. Al hebben we ook D-Theanine maar die hebben een stuk minder eigenschappen voor onze gezondheid. We zien onder meer dat L-theanine kan helpen bij het verbeteren van onze gemoedstoestand en kan helpen bij het verlagen van stress. Dit aminozuur heeft ook een beschermende werking op de hersenen en het hart.

Hoe werkt L-Theanine

Inhoud

 • 1 Hoe werkt L-Theanine
 • 2 Stress
 • 3 Hersenfunctie verbeteren
 • 4 Vermindert de negatieve effecten van cafeïne
 • 5 Beschermt het hart en de bloedvaten
 • 6 Antioxidante werking
 • 7 Beter slapen
 • 8 Allergische reacties
 • 9 Kanker
 • 10 Depressie
 • 11 Afvallen
 • 12 Maagzweren
 • 13 Schizofrenie
 • 14 Bijwerkingen L-theanine

L-theanine kan meteen in de hersenen worden opgenomen. Het zal ervoor zorgen dat bepaalde processen aangepakt worden die onder meer van belang zijn voor onze emoties, opwinding, plezier, concentratie en angst.

De stof zal ervoor zorgen dat onder meer serotonine en dopamine gaan stijgen in de hersenen. Dat zorgt voor een groot deel voor zijn gunstige effecten op onze emoties. Waardoor we minder last hebben van depressie en stress. En waardoor we ook beter kunnen slapen.

L-theanine zal er ook voor zorgen dat het de activiteit van de alfa hersengolven gaat verhogen. Daardoor kunnen we diepere concentratie behalen en makkelijker in een diepe slaap komen.

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (10)

Stress

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (11)

Via wetenschappelijke onderzoeken heeft men kunnen aantonen dat dit aminozuur kan helpen bij mensen die onder stress worden geplaatst. Men deed enkele proefpersonen een bepaalde opdracht uitvoeren waarbij ze onder stress werden geplaatst. Het resultaat van het onderzoek was onder meer dat ze minder last hadden van stress en uiteindelijk ook een lagere hartslag en bloeddruk hadden dan de mensen die geen l-theanine gebruikten. (1)

L-theanine werd ook reeds getest bij mensen met ernstige psychiatrische problemen. Zo heeft een onderzoek kunnen aantonen dat patiënten die lijden aan schizofrenie, minder last hadden van angststoornissen wanneer dit aminozuur werd toegediend. (2)

Gerelateerd: Wat Is De Werking Van GABA En Wat Is Het?

Het grote voordeel is dat het zorgt voor een ontspannend gevoel, zonder het verdovend gevoel. Dat betekent dat we er niet moe of vermoeid van worden. Het kan ook preventief worden gebruikt tegen stress in lagere hoeveelheden.

Hersenfunctie verbeteren

Een ander belangrijk voordeel van het gebruiken van L-theanine, is het verbeteren van de hersenfunctie. We kunnen hier vooral vaststellen dat het geheugen hierdoor beter gaan functioneren, en de mogelijkheid om zich te concentreren.

Via wetenschappelijke onderzoeken kon men aantonen dat bij mensen die hersenschade hadden opgelopen door een ongeval of ziekte, ze door l-theanine te gebruiken duidelijke verbeteringen konden aantonen op vlak van het geheugen, wanneer deze mensen een oefening moesten uitvoeren. (3) Men kon soortgelijke resultaten vaststellen bij mensen die te maken hadden met angst.

Vermindert de negatieve effecten van cafeïne

We vinden L-theanine hoofdzakelijk in sommige soorten groene thee. Daarin bevindt zich ook cafeïne. Het overmatig gebruiken van cafeïne kan lijden tot enkele gezondheidsproblemen zoals een verhoogde hartslag, hoge bloeddruk en slaapproblemen. L-theanine heeft aangetoond een groot deel van de negatieve aspecten van cafeïne te helpen vermijden.

Zo is L-theanine bijvoorbeeld in staat om de toegenomen bloeddruk, die als gevolg van de cafeïne ontstaat, terug te verlagen. Ook de zenuwachtigheid die zou ontstaan door het teveel aan cafeïne wordt door dit aminozuur ondermijnd. (4)

Beschermt het hart en de bloedvaten

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (12)

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van L-theanine is het beschermend effect op de bloedvaten en op het hart. Dit wordt onder meer bekomen door het verhogen van de aanmaak van stikstof (5)

Dit zal echter niet alleen bekomen worden door de verhoogde aanmaak van stikstof, ook wordt het LDL cholesterol aangepakt. Zo zal de vorming ervan verminderen, en het reeds ontstane LDL cholesterolgehalte zal dalen. Dit zal onder meer helpen bij het vermijden van aderverkalking op latere leeftijd. Wat kan zorgen voor hartproblemen. (6)

Gerelateerd: Aderverkalking natuurlijk behandelen

Antioxidante werking

L-theanine is niet alleen een aminozuur het is ook een krachtig antioxidant. Dit zal onder meer helpen bij het bestrijden van vrije radicalen die eventuele schade kunnen aanrichten aan de cellen. Daardoor wordt de leeftijd van de cellen een stuk korter en kan de veroudering vlugger tot stand komen.

We zien dat de antioxidante activiteit van l-theanine zich vooral concentreert op de lever. Zo zal het de cellen in de lever helpen beschermen. (7)

Beter slapen

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (13)

Heel wat mensen hebben regelmatig te maken met slaapproblemen. Indien we nog eens te maken hebben met een bepaalde aandoening zoals ADHD bijvoorbeeld. Dan is het slapen nog een moeilijkere opdracht! Onderzoeken hebben echter kunnen aantonen dat kinderen met ADHD beter kunnen slapen door L-theanine te gebruiken. De slaapkwaliteit werd sterk verbeterd bij deze kinderen. Dat is natuurlijk een beter alternatief dan bijvoorbeeld slaapmedicatie. Maar niet alleen de slaapkwaliteit werd verbeterd. Men werd ook minder snel terug wakker gedurende de nacht en kon dus makkelijker een diepe slaap bereiken en behouden. Dat zorgde ervoor dat de kinderen beter uitgerust waren in vergelijking met de andere groep (8)

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (14)

Allergische reacties

Allergische reacties zijn een overactieve reactie van het immuunsysteem op externe stoffen. We hebben het bijvoorbeeld bij hooikoorts, bij astma, maar ook bij andere allergische reacties zoals bij lactose bijvoorbeeld.

L-theanine zal ervoor zorgen dat de activiteit van de T cellen sterker wordt. Maar zal daarbij ook bepaalde cytokines helpen aanmaken. Deze cytokines zullen samen met nog een aantal andere processen vooral de TH1 T cellen helpen activeren. Terwijl cortisol en allergische reacties vooral de TH2 T cellen gaan activeren.

Door het in balans brengen van TH1 en TH2 zal het lichaam minder vlug ten prooi vallen aan deze allergische reacties. En zal als het ware werken als een natuurlijke antihistamine. (9)

Kanker

Hoewel dit nogal hoopvol mag klinken. Toch mogen we zeggen dat de resultaten zeker aanleiding kunnen geven tot enig verder onderzoek hieromtrent. We zien bijvoorbeeld dat L-theanine kan helpen bij het verhogen van de effecten van de behandeling tegen kanker. (10)

Gerelateerd: Gele Afscheiding Oorzaken En Hoe Behandelen

Depressie

We hebben het al reeds kort gehad over cortisol. Cortisol is een hormoon die wordt aangemaakt wanneer we onder stress worden geplaatst. Een langdurig hoog cortisol verhoogt het risico op heel wat aandoeningen zoals diabetes, overgewicht, hartproblemen en ook depressie natuurlijk.

Maar niet alleen van L-theanine helpen het cortisol binnen de perken te houden. Het zal ook helpen tegen angst en het slaappatroon verbeteren. Er is ook indicatie dat de neurotransmitters worden gestimuleerd. Waardoor het aantal symptomen van depressie gaat dalen en de aard ervan gaan verminderen. (11)

Afvallen

Ook zou L-theanine in staat zijn om te helpen bij het afvallen. Dit komt onder meer door het verlagend effect op de triglyceriden of de bloedvetten. Verder zien we een verhogend effect op het metabolisme. Waardoor we meer calorieën gaan verbranden in rust. Dit alles zou ervoor zorgen dat we beter en makkelijker kunnen afvallen door dit aminozuur te gaan gebruiken. (12)

Maagzweren

Er is enig bewijs gevonden dat L-theanine kan helpen bij mensen die last hebben van maagzweren. Maagzweren zijn vaak het resultaat van een te hoge hoeveelheid stress in het lichaam. Dit zou een mogelijk werkingsmechanisme kunnen zien. Maar ook zou het ontstekingsremmend effect en de antioxidante werking van L-theanine een rol spelen in het bestrijden van maagzweren. (13)

Schizofrenie

Bij mensen die last hebben van schizofrenie hebben we onder meer kunnen vaststellen dat zij beter kunnen slapen. Minder last hebben van angst en ook minder last hebben van depressie.

Bijwerkingen L-theanine

Er zijn weinig bijwerkingen van L-theanine bekend. Zelfs bij het gebruik van extreem hoge dosissen bleven de bijwerkingen uit. (14)

Toch dienen we op te passen met de combinatie van L-theanine en bepaalde medicijnen. Zo is het gevaarlijk om te combineren met bloeddrukverlagende medicijnen waaronder bloedverdunners. Ook dienen we rekening te houden met het mogelijk tegenwerkend effect op stimulerende medicatie of kruiden zoals rhodiola.

L-theanine supplementen worden vaak gebruikt om de werking van Gaba supplementen te stimuleren.

Delen op:

Volg ons op:

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (21)Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (22)Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (23)

Wat Is De Werking En Bijwerkingen Van L-Theanine? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5954

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.